RAAHEN URHEILUAUTOILIJAT RY              ruasään3.v7 

SÄÄNNÖT (1992) 

(päivitetty 28.5.2024) 

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

II Seuran tarkoitus

III Tarkoituksen toteuttaminen 

IV Seuran jäsenet 

V Liittymis- ja jäsenmaksut 

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

VII Seuran hallinto 

VIII Muita määräyksiä

 

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

§1

Seuran nimi on Raahen Urheiluautoilijat ry. Seuran kotipaikka on Raahen kaupunki Oulun läänissä.Seura on perustettu 11.3.1969 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimeä seura. Seuran kieli on suomi.


II Seuran tarkoitus  

§2

Seuran tarkoituksena on autourheilun, autonhallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Raahen kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää kilpailuja, näytöksiä yms. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoittelutilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta.


III Tarkoituksen toteuttaminen  

§3

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen
-kilpailutoimintaa
-koulutustoimintaa
-valmennus- ja harjoitustoimintaa
-nuorisotoimintaa
-tiedotus- ja suhdetoimintaa
-valistus- ja kasvatustoimintaa
-kuntoliikuntaa sekä
-muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja alotteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti autourheilun kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimisen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.      

 §4

Seura on Autourheilun Kansallinen Keskusliitto AKK ry:n jäsenyhdistys.


IV Seuran jäsenet 

 §5

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen kalenterivuodenaikana vähintään 15-vuotta täyttävä henkilö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä 14-vuotias tai nuorempi henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Nuorisojäsenyys on voimassa sen vuoden loppuun kun henkilö täyttää 14.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai varsinaisen jäsenen perheenjäsenen ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Nuorisojäsenellä ja kannattavalla henkilöjäsenellä sekä kannattajajäsenenä olevalla yhteisöllä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 §6

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seurankokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 §7

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

-laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

-toimii seuran sääntöjen vastaisesti

-rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

-toimii seuran tai AKK:n tarkoituksen vastaisesti.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös seuran kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä seuran kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


 V Liittymis- ja jäsenmaksut

 §8

Varsinaiselta jäseneltä kannettavan liittymismaksun ja vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun, nuorisojäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen nuorisojäsenmaksun sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi, sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

-hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta tai

-on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai

-on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Kunniajäsen ja –puheenjohtaja on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.


VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 §9

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen julkaistaan Raahessa ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetetään postitse jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

 §10

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustelun esityksen. Kutsu tapahtuu samoin kuin seuran varsinaisiin kokouksiin, puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


VII Seuran hallinto

 §11

Kevät kokouksessa käsitellään

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)     sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d)     ääntenlaskijat

3.      Todetaan

a)      läsnäolijat

b)     äänioikeutetut jäsenet

4.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.      Hyväksytään työjärjestys kokoukselle

6.      Esitellään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä vuodelta

7.      Esitetän tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

8.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9.      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja asianomaisille

10.   Päätetään kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajien kutsumisesta

11.   Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten Kevätkokoukselle esittämät asiat

 

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a)puheenjohtaja

b)sihteeri

c)kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d)ääntenlaskijat

3.Todetaan

a)läsnäolijat

b)äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Hyväksytään työjärjestys kokoukselle

6.Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 7.Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

                    a)toimintasuunnitelma

                    b)talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

8.Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukselle kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle

10.Valitaan kolme (3) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi

11.Valitaan edustajat AAK:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

12.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat

13.Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus, siten kuin 8 pykälässä säännöissä on määrätty

14.Käsitellään muut hallituksen ja seuran jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

15.Kokouksen päättäminen

 

§12

Seuran, ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

§13

Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunta suorittaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia henkilöjäseniä sekä yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 §14

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yhdeksi toimintavuodeksi valitut kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

 Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, tai hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

 Hallituksen varajäsenet ovat hallituksen kokouksissa puhevaltaisia ja varsinaisen jäsenen ollessa estynyt äänivaltaisia.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnäollessa.

 Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1.      Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2.      Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3.      Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4.      Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä

5.      Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6.      Vastata AKK:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista

7.      Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

8.      Pitää jäsenluetteloa

9.      Hoitaa seuran taloutta

10.   Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11.   Hyväksyä ja erottaa jäsenet

12.   Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13.   Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

14.   Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

15.   Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi

 

§15

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmisteltava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevät kokousta.

 §16

Seuran nimen merkitsee puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä, tai pankki-, posti- ym. juoksevissa asioissa hallituksen määräämät toimihenkilöt siinä järjestyksessä kuin hallitus määrää.


 VIII Muita määräyksiä

 §17

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä seuran kahdessa peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

 §18

Jos seura päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 §19

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

 §20

Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Posti
Tietoja
Instagram